preloader

Referencje

09.06.29 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Gdańsk,29.06.2009 r.

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Dział Inwestycji i Remontów
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk- Wrzeszcz

 

R E F E R E N C J E

Politechnika Gdańska informuje, że wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 22 zrealizował roboty budowlane dotyczące zadania „Rozbudowa i remont budynku Kuźni” na cele dydaktyczne i naukowe Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Charakterystyka techniczna obiektu:
 powierzchnia ok. 980 m²
 kubatura ok. 4000 m³

Realizacja zadania obejmowała adaptację i renowację zabytkowego budynku Kuźni oraz jego rozbudowę o nową część przeznaczoną na laboratoria WILiŚ.
W zakres prac wchodziły m. in. : roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne, konstrukcje stalowe ścian i dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i odnowienie ceglanej elewacji części zabytkowej obiektu, roboty drogowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, instalacje centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjne oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.

Wyżej wymienione roboty zostały wykonane za łączną wartość 4 065 019,86 zł, w terminie od maja 2008r. do kwietnia 2009r.
Prace zostały wykonane w terminie umownym zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i wymogami Zamawiającego. Współpraca z wykonawcą przebiegała prawidłowo, a zlecone prace zostały wykonane z należytą starannością.
Oceniamy Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o. o. z Gdańska jako wykonawcę solidnego, dobrze przygotowanego kadrowo i sprzętowo do realizacji podobnych robót budowlanych.


Z-CA KANCLERZA DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
mgr inż. Piotr Iwańczyk